Geïnformeerde toestemming

 

Praktijk VitaMind  is opgericht door Mandy Verkest en ingeschreven onder ondernemingsnummer BE 0776 412 150. Praktijk VitaMind is gevestigd op Kragendijk 178, 8300 Knokke (België) en richt zicht op psychologische begeleidingen, evenals het organiseren van workshops en trainingen.

 

Contactgegevens:          

 

Klinisch psycholoog Mandy Verkest

Kragendijk 178, 8300 Knokke-Heist; www.verkestmandy.com 

0487 2994 73 ; praktijk.verkest@gmail.com;

 

Begeleiding kinderen t/m 12 jaar

Praktijk VitaMind is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming hiervoor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk VitaMind kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Regels rond een afspraak voor kinderen: De ouder/verzorger brengt het kind naar de praktijk en haalt zijn/ haar kind na afloop van de sessie weer op. De ouder/verzorger dient tijdens de begeleidingssessie telefonisch bereikbaar te zijn.

 Bij toestemming tot begeleiding gaan de ouders akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Dienstverlening 

Praktijk VitaMind  biedt psychologische begeleiding. De begeleiding en adviezen hebben tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en geestelijke gezondheid. Ze stelt de cliënt in staat zijn/haar problemen op te lossen en/of anders om te gaan met de uitdagingen van zijn/haar leven. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Bij opstart van de begeleiding maakt Praktijk VitaMind een cliëntdossier aan.

Praktijk VitaMind  garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt Praktijk VitaMind  zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

De werkwijze van Praktijk VitaMind  wordt toegelicht tijdens het eerste oriënterend kennismakingsgesprek.

 

Privacy en vertrouwelijkheid

Praktijk VitaMind  draagt zorg voor je privacy. Ze houdt zich aan de wettelijke bepaling rond de bescherming van persoonsgegevens en je rechten als cliënt. Je persoons- en gezondheidsgegevens worden enkel verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is. U bent zich er bewust van dat al deze informatie in een elektronisch dossier wordt aangemaakt met behulp van het inlezen van de identiteitskaart.

Om de begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen is toegang nodig tot uw dossier tijdens overleg in intervisie en supervisie. Met het accepteren van de algemene voorwaarden geeft u daarvoor toestemming.

 

Tarieven en terugbetaling

De kosten voor kindersessies en oudergesprekken komen op €75 en duren gemiddeld 45 minuten directe tijd. Indirecte tijd bestaat onder andere uit voorbereiding, administratie, dossiervorming en korte e-mails en telefoongesprekken.

 

Een intelligentieonderzoek komt op €200 inclusief verslag en duurt gemiddeld 60 minuten.

 

In overleg kunnen lange telefoongesprekken en uitvoerig emailverkeer ook in rekening worden gebracht. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraars of gemeentes en dient de cliënt zelf te betalen.

 

De meeste mutualiteiten betalen een deel van de sessies terug. Voor tegemoetkoming psychotherapie kinderen en jongeren kan u informatie verkrijgen bij uw mutualiteit.

 

Betalingsvoorwaarden

Elke traject/sessie dient vooraf of na aflopen te worden voldaan. Workshops en trainingen worden steeds op voorhand betaald. Dit kan cash, per overschrijving of via Payconic.

Eventuele andere, bijkomende kosten, worden verrekend bij de eerstvolgende sessie of gestort op de rekening van Kinderpraktijk VitaMientje te Knokke op het volgende rekeningnummer AXA BE64 7512 1143 2152, te betalen binnen 10 dagen na prestatie.

Bij elke laattijdige betaling is een interest verschuldigd aan 10% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €50,00. Voor elke herinneringsbrief die gestuurd moet worden, wordt een administratieve kost van €15,00 aangerekend. Allen bovenvermelde bedragen zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

 

Annulatievoorwaarden

Annuleren of verplaatsen van een sessie kan kosteloos 48u voor aanvang. Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip waarop Praktijk VitaMind de annulatie ontvangt per mail (praktijk.verkest@gmail.com) of telefoon (0497/2994 73).

Voor latere annulaties wordt een  forfaitaire schadevergoeding van €40,00 aangerekend. Wanneer de afspraak wegvalt zonder verwittiging, zal de volledige kostprijs aangerekend worden. Komt de cliënt te laat dan wordt de duur van de sessie niet verlengd. De cliënt is evenwel het bedrag van de volledige sessie verschuldigd. Bij (voorafbetaling van) een traject vervalt hierdoor een gesprek. Deze annulatievergoeding geldt niet bij overmacht (ziekte/ongeval).

 

Deelname en aansprakelijkheid

Praktijk VitaMind verplicht zich om zich naar beste weten en kunnen in te spannen om tot het beste resultaat te komen. Praktijk VitaMind  kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het al of niet bereikte resultaat.

Deelname is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Praktijk VitaMind  blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan. Mandy Verkest van Praktijk VitaMind  is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. 

Praktijk VitaMind is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever/cliënt door psycholoog mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

Praktijk VitaMind is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten.

 

Deontologische code en erkenning

Alle dienstverlening wordt verzorgd door Mandy Verkest, erkend klinisch psychologe met inschrijvingsnummer 942131008 en visumnummer 337833.

 

Klachtenregeling 

Hulpverlenen is mensenwerk. Als aan de verwachting van de cliënt niet wordt beantwoord of als hij/zij ontevreden is over een aspect van de hulpverlening kan hij/zij dit kenbaar maken via telefoon, e-mail, schriftelijk of in een persoonlijk onderhoud. Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks en binnen de 10 werkdagen gericht aan Kinderpraktijk VitaMientje. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van de betalingsverplichting.